REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Odpověď vladyky Simeona bývalému řediteli OBE

Drahý otče Libore,
jsem pokaždé velmi zklamán, když někdo zneužívá právo tím, že ho překrucuje a vykládá nepravdivě. Toto je nejen nekřesťanské, ale i protizákonné.

Jak si pozorný čtenář Ústavy povšimne, je v ní napsáno "Nedílnou součástí Ústavy jsou sněmem schválené k ní Prováděcí předpisy" a "Tyto prováděcí předpisy jsou součástí Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, přijaté místním sněmem dne 16. října 1999." Přílohu našeho základního dokumentu tvoří "Ústava s prováděcími předpisy".

Otče Libore, ve svém buďto chybném nebo záměrně nepravdivém výkladu se pokoušíte aplikovat obecnou teorii práva státního na předpis církevní (Ústavu naší církve), a to bez nejmenšího ohledu nejen na poslání tohoto předpisu, ale i na jeho obsah. Při posuzování právní síly nějaké právní normy je primární její pramen, přičemž v případě vnitřních předpisů církve tato gradace vychází z obsahu, nikterak nutně se nezakládá na bezmyšlenkovité aplikaci v tomto případě irelevantní terminologie. Prováděcí předpisy jsou součástí naší Ústavy, ony jsou také Ústavou a termín "Prováděcí předpisy" je v tomto případě zavádějící a nesmyslný, což je důsledkem toho, že naši Ústavu psaly osoby právní erudicí nepříliš dotčené.

V článku 5 Ústavy se píše: "Kanonicky stojí v čele eparchie eparchiální biskup", v "prováděcím předpisu" k němu, tj. z hlediska právní síly i obsahu stále ve stejném článku 5 Ústavy, se píše, že eparchiální biskup: "jmenuje a odvolává ředitele a tajemníky úřadu eparchiální rady". V relaci těchto dvou ustanovení je zřejmé, že odvolání ředitele ÚER je zcela v kompetenci eparchiálního biskupa. Eparchiální rada (které, mimochodem, u nás v eparchii již dávno vypršel mandát) toliko podává návrh na jmenování, popř. návrh na odvolání (žádnému z nich eparchiální biskup ovšem nemusí vyhovět), jelikož eparchiální rada je jen orgánem výkonným.

Otče Libore, vůbec nic z toho, co píšete, není pravda. Prosím, přestaňte dezinformovat pravoslavnou i nepravoslavnou veřejnost! Vaše počínání svým obsahem i formou naplňuje znaky pomluvy.

Důstojní otcové, bratři a sestry, nemějte prosím obavy, chod eparchie je v pořádku a bude v ještě lepším pořádku, až ustanou útoky lidí, kteří církev vnímali především jako zdroj pohodlné obživy.

S arcipastýřským požehnáním
arcibiskup Simeon


 

poznámka redakce: Tento dopis je reakcí na druhý dopis otce Raclavského. Připomínáme, že otec  Mgr. Libor Raclavský byl odvolán z funkce ředitele eparchiální rady. Současně mu byly odebrány všechny pravomoci a veškerá podpisová práva s okamžitou platností a byl mu dán zákaz vykonávat jakoukoliv činnost z titulu jeho bývalé funkce. Otec Raclavský odvolání nerespektoval a dokonce se pokoušel sabotovat chod ředitelství a zapojil se do vznikající vzpoury proti eparchiálnímu biskupovi. Proto dostal zákaz vykonávat bohoslužby a to zatím na dva týdny s výzvou, aby se do týdne k vladykovi Simeonovi dostavil a svoje chování vysvětlil. Pokud tak neučiní, vladyka bude nucen přijmout daleko přísnější opatření.

Text druhého dopisu otce Raclavského:

Důstojní otcové,

ve svém minulé zprávě jsem slíbil, že i v této kritické situaci náš úřad ve věci výplat říjnových mezd učiní vše, co je z naší strany třeba. Svůj slib jsem splnil a výplaty dnes odešly. Veškeré administrativní úkony jsou od listopadu v režii jiných osob.

Dále jsem Vás informoval, že není možné předat vladykovi Simeonovi klíče od kanceláře takovým způsobem, jakým mne o to žádal. Dokonce tento neoprávněný požadavek je v jeho zdůvodnění příčinou mého odvolání z funkce ředitele úřadu ER. Vladyka k odvolání využívá rozporu v Ústavě PC mezi článkem 15/10 "Eparchiální rada volí a odvolává ředitele, tajemníka úřadu eparchiální rady a tajemníky oddělení úřadu eparchiální rady" a Prováděcími předpisy k čl. 5/o "Eparchiální biskup... jmenuje a odvolává ředitele a tajemníky úřadu eparchiální rady". Z hlediska logiky práva je Ústava nadřazena Prováděcím předpisům, které mají být jejím výkladem a správně by obojí nemělo být v rozporu. Logicky tedy biskup jmenuje a odvolává (akt vystavení dekretu) na základě rozhodnutí eparchiální rady.

Ve své funkci jsem se řídil rozhodnutími eparchiální rady, která je výkonným orgánem eparchiálního shromáždění pro správu eparchie (Ústava PC čl. 15/1). Úřad ER je výkonným orgánem příslušné eparchiální rady (Ústava PC čl. 15/13), stará se o včasné plnění rozhodnutí eparchiální rady a obstarává běžné administrativní práce vyplývající z této činnosti (Prováděcí předpisy k Ústavě PC k čl. 15/13).

Přestože jsem tedy vždy respektoval usnesení ER a  postupoval v souladu s rozhodnutím členů ER, byl jsem nyní vladykou Simeonem odvolán, ale eparchiální radou potvrzen ve své funkci. Je to velmi složitá pozice. 

Dále jsem ve své zprávě upozorňoval na riziko zneužití dat v úřadu. Mé obavy se bohužel naplnily a v našem úřadě byly v minulých dnech opět vyměněny zámky neznámou osobou a tím nám byl znemožněn přístup do kanceláře. Nebyl tedy dodržen postup k převzetí úřadu a nebyly dodrženy běžné postupy předávání dokumentů a inventáře. Jak jsem oznámil minule, nemohu nést zodpovědnost za agendu, kterou v současnosti drží „neznámá osoba“.

Bohužel musím konstatovat, že všichni pracovníci úřadu jsou vystaveni psychickému tlaku, i když současný stav v církvi nezavinili. Doufám, že v nejbližší době dojde k vyjasnění situace a budeme moci odejít s vědomím, že správa úřadu je v rukou kompetentní osoby.

V Kristu

prot. Libor Raclavský