Dokumenty‎ > ‎

Žádost k rukám Posvátného synodu z 08-05-2013

autor: archimandrita Marek Krupica později změněný na otce Petra Klokočku. Originál je zde.

Posvátnému synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
 
VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS!
 
Vaše Vysokopřeosvícenosti, Vaše Přeosvícenosti!
 
Dovoluji si obrátit se na vás, členy posvátného synodu, s žádostí, či spíše s vřelou prosbou o zásadní, jednoznačné a nezpochybnitelné stanovisko k současné situaci v místní pravoslavné církvi vyvolané odstoupením bývalého metropolity, J. B. Kryštofa. V těchto dnech jsme my pravoslavní i široká veřejnost zaplavováni velkým množstvím desinformací, polopravd či vyslovených lží, nejrůznějších denunciací a obviňování, které si kladou za cíl návrat bývalého metropolity na metropolitní stolec. Mnozí duchovní a dokonce i členové posvátného synodu jsou přitom obviňováni z nemorálnosti, z touhy po obohacení a po moci, a z různých jiných nečistých úmyslů. Nešťastná kauza je zcela účelově předkládána veřejnosti jako výsledek nějakých smyšlených bojů uvnitř církve o „bohatství“, které má církev získat v církevních restitucích. To je, myslím, zdaleka nejhorší možný způsob prezentace církve veřejnosti, který církev v jejích očích strašlivě poškozuje. K diskusi o těchto věcem se cítí být povoláni mnozí – od naprostých anonymů, až po tzv. významné osobnosti typu různých ruských akademiků, o kterých až donedávna nikdo nevěděl. Proud takto vygenerovaných informací o církvi je vskutku bohatý, zejména na informace nelichotivé. A ještě něco – tato informační kampaň je zcela a naprosto jednostranná... Lidé, kteří zachovávají a chtějí zachovávat církevní způsob řešení církevních problémů, totiž nechtějí a nebudou zveřejňovat svá stanoviska a názory na internetu a v médiích. Nebudou osočovat protistranu stejně hloupým a církev poškozujícím způsobem. Tito lidé trpělivě a v modlitbě čekají na rozhodnutí posvátného synodu, který jediný má právo v těchto věcech rozhodovat. O to víc mi však v této situaci chybí jeden důležitý a nezastupitelný hlas – a to je hlas posvátného synodu!
 
Všichni rozumě a střízlivě uvažující lidé vidí, že to nebyl posvátný synod, který tuto situaci vyvolal. Lze si představit – a z reakcí posvátného synodu od počátku této kauzy to vyplývá zcela zřetelně – že i pro členy posvátného synodu, stejně jako pro nás obyčejné pravoslavné věřící, kteří milujeme svou církev, to byla záležitost nesmírně bolestivá, v pravém slova smyslu tragická. O to více je obdivuhodný zásadový a klidný postoj posvátného synodu, se kterým přijal rozhodnutí o odstoupení bývalého metropolity, ponechal mu čestné tituly a v zájmu pokoje v církvi jej nevystavil potupě biskupského soudu. Opakuji – tento postoj je obdivuhodný a skutečně je také obdivován mnohými, i nepravoslavnými křesťany, a dokonce i lidmi stojícími mimo církev. Byl jsem opravdu šťastný, že církev, jejímž jsem údem a se kterou duchovně dýchám, se dokázala vypořádat s tak bezprecedentním, zahanbujícím a pokořujícím obviněním svého vrcholného představitele tak civilizovaným, klidným a vpravdě důstojným způsobem. O to víc mne však nyní mrzí, když vidím, jak je od té doby informována veřejnost jednostranně, nepravdivě, hrubě a necírkevně. Hovoří jen lidé, jejichž ústa na jednu stranu přetékají láskou k Bohu, na druhou stranu však dští nenávist proti všem, kteří nemají stejný názor a obdiv k bývalému metropolitovi, jako oni. Připomíná mi to silně dobu nedávno minulou a způsob, jakým se vedly dehonestující kampaně v komunistickém tisku – strůjci té současné kampaně vskutku nezapřou své učitele z řad bývalé Státní bezpečnosti či KGB. Myslím, že situace naší místní církve je velmi vážná. To, že osobní selhání jednotlivce má být maskováno a schováváno za neexistující vnitro církevní boj o majetek, je to nejhorší, co mohlo naší církev potkat v době, kdy veřejnost je doslova přecitlivělá na jakékoli jevy spojené s církevními restitucemi. Negativní dopad, jaký bude mít tato obhajoba bývalého metropolity na církev v budoucnosti, dnes dokážeme jen stěží dohlédnout. Kdyby pro nic jiného, měl by být bývalý metropolita souzen a sesazen právě za tento výrok, kterým církev nenapravitelně poškodil.
 
A proto se vracím ke své úvodní prosbě. Dovoluji si posvátný synod poprosit o veřejné oficiální stanovisko k probíhajícím pokusům navrátit bývalého metropolitu na metropolitní stolec. Žádám posvátný synod, aby proti vlně polopravd a lží postavil fakta, která vyplynula z vyšetřování, které posvátný synod provedl v záležitosti bývalého metropolity Kryštofa. Poté, co prodejná svědkyně odvolala svá původní obvinění, může být mlčení posvátného synodu některými lidmi vykládáno (a také tak skutečně vykládáno je), jako zlovůle namířená proti bývalému metropolitovi. Není proto jiné cesty, než zcela jednoznačně a bez pochybností zveřejnit, že svědectví Xenie Rapcunové nebylo jediným svědectvím, pod jehož tíhou bývalý metropolita odstoupil. V situaci, kdy jsou i někteří členové posvátného synodu napadáni nevybíravými útoky ze strany příznivců odstoupivšího metropolity, nelze setrvávat v důstojném mlčení, neboť toto mlčení bude propagandisticky zneužito proti pravdě – a již se tak děje. Současně je nutno vzít ohled na věřící, kteří jsou nyní zahrnuti jednostrannými a nepravdivými informacemi, kteří jsou neodbytně vyzýváni v médiích a na internetu k podpisu petic za bývalého metropolitu, kteří jsou zmateni a kterým se nedostává věrohodných informací od posvátného synodu.
 
Prosím posvátný synod, aby uvážil výše uvedené skutečnosti a postavil se vlně lží, které nám všem kalí paschální radost z letošních Velikonoc.
 
V nejhlubší úctě a s prosbou o vaše arcipastýřská požehnání
 
 
v Kristu
 
prot. Petr Klokočka
duchovní správce Pravoslavné církevní obce ve Zlíně
Kamenná 2497
76001 Zlín
+420 737 744 439

Poznámka hlaspravoslavi.cz :
Původně byl pod autorstvím uveden archimandrita o.Marek Krupica (tímto se omlouvám).


Obsah serveru www.christofor.cz je některými konkrétními osobami mimo jiné z řad současného vedení Pravoslavné církve po odchodu vladyky Kryštofa velmi emotivně označován za lživý, poškozující a urážlivý. Dále je jeho informační obsah také stejně emotivně zpochybňován poukazováním na údajně negativní osobnostní charakteristiky členů petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa.

Tato kritika, ať už je záměrně účelová nebo ne, není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout.
Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na tomto serveru www.christofor.cz, ať se se svojí kritikou obrací na autora originálního zdroje, což je ale bohužel v řadě případů jím samotným zveřejněná jeho vlastní informace, protože mezi odkazované zdroje také patří obsah veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří obsah serveru www.christofor.cz nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde veřejně dostupná jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však dosud zůstává utajen.

Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. (Jan 3:20)