REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Problém potvrzení otce Jáchyma volbou

Otec Jáchym nemá právo být kandidátem na eparchiálního biskupa Pražské pravoslavné eparchie a nemá právo být volen eparchiálním shromážděním Pražské pravoslavné eparchie. Tím spíše se nemůže jednat o "potvrzení volbou", jelikož otec Jáchym dodnes nemá k Pražské pravoslavné eparchii žádný kanonický vztah, takže není co "potvrzovat".

Ústava naší církve v článku 22 odst. 2 stanoví, že:

"Pasivní volební právo (to znamená právo být volen) je určené kanonickými předpisy."

33. pravidlo Svatých Apoštolů přísně zakazuje, aby biskup byl přijímán do jiné eparchie bez doporučujícího listu svého eparchiálního biskupa:

"Žádný z cizích biskupů, nebo kněží nebo jáhnů nesmí být přijímán bez doporučujícího listu. Když tento předloží, musí se o nich pečlivě souditi: v případě, že to budou hlasatelé zbožnosti - buďtež přijati; v opačném případě poskytne se jim čeho je jim zapotřebí, ale do obecenství se nevezmou, jelikož často dochází k podvodu."

Tento doporučující list nemůže vikární biskup získat jinak, než od svého nadřízeného eparchiálního biskupa. Otec Jáchym nejen že žádný propouštěcí list nedostal, ale dokonce svoje pravomoci po nelegitimním zvolení arcibiskupem obrátil proti svému bývalému nadřízenému.

15. pravidlo svatých apoštolů o tomto říká:

"Zanechá-li kněz nebo jáhen nebo vůbec někdo z kléru svoji eparchii a přejde do jiné, a po úplném přesídlení bude tam bydliti bez svolení svého biskupa: zakazuje se mu konati nadále bohoslužby, zvláště neuposlechne-li svého biskupa, který jej vyzval k návratu. Setrvá-li nadále v tomto nedůstojném chování: budiž tam ponechán v obecenství pouze jako laik."

Otec Jáchym nikdy nebyl svým eparchiálním biskupem vladykou Simeonem kanonicky propuštěn z Olomoucko-brněnské eparchie, kde byl podle článku 6 Ústavy ustaven pomocným (vikárním) biskupem, přičemž prováděcí předpis k článku 6 jasně vymezuje činnost vikárního biskupa i jeho bezvýhradnou kanonickou podřízenost eparchiálnímu biskupovi následovně:

"Rozsah pravomoci a odpovědnosti pomocného biskupa písemně vymezí eparchiální biskup."

Pomocný biskup bezpodmínečně musí být nejdříve ze své eparchie kanonicky propuštěn, což je dle posvátných kánonů v pravomoci eparchiálního biskupa, a musí získat doporučující list, který pomocnému biskupovi může vystavit pouze eparchiální biskup, kterému je pomocný biskup podřízený a odpovědný. Teprve potom splní-li pomocný biskup všechny tyto podmínky, může být kanonicky odpovědným biskupem (tj. příslušným eparchiálním nebo biskupem, kterému byla eparchie kanonicky svěřena) přijat do jiné eparchie. Do této eparchie ho však nemůže přimout biskup k eparchií nepříslušný, a rozhodně v žádném případě to nemůže udělat kněz – i kdyby tento kněz byl k eparchii příslušný a zastával správní funkci. Dokud tedy pomocný biskup nebyl výše popsaným kanonickým způsobem z jedné eparchie propuštěn a do jiné přijat, nemůže být v nové eparchii volen ani ustaven. I když takového biskupa v této nové eparchii zvolí a ustaví, jsou volba a ustavení podle posvátných kánonů zcela neplatné.

Otec Jáchym nikdy nebyl kanonicky z Olomoucko-brněnské eparchie propuštěn, nezískal doporučující list a nikdy nebyl kanonicky přijat do Pražské pravoslavné eparchie. Otec Jáchym se proto nikdy nestal kanonickým biskupem Pražské pravoslavné eparchie, ani arcibiskupem pražským a českých zemí a proto nebyl sesterskými církvemi uznán. Otec Jáchym podle Ústavy a posvátných kánonů neměl a dodnes nemá v Pražské pravoslavné eparchii pasivní volební právo. To znamená, že se nemůže v Pražské pravoslavné eparchii ucházet o katedru, nemůže se biskupem v této eparchii stát a nemá kanonické ani ústavní právo být ani dodatečně volen.

I kdyby snad otec Jáchym byl zvolen eparchiálním shromážděním Pražské pravoslavné eparchie (takže v rozporu s Ústavou a kánony), Ministerstvo kultury ho nezapíše do rejstříku církví, protože jde o volbu neústavní. To bude mít za následek řadu právních sporů a jejich důsledkem bude s největší pravděpodobností to, že Ministerstvo kultury Pražské pravoslavné eparchii pozastaví peníze na platy duchovním a všem zaměstnancům. A stejný osud by čekal i restituční peníze.

Otec Jáchym není a nikdy nebyl pravoslavným světem uznán arcibiskupem pražským. Ani sesterské církve ho neuznají, i kdyby byl v sobotu 22.11.2014 dodatečně zvolen 100% hlasů na eparchiální shromáždění Pražské pravoslavné eparchie, jedině by to vyústilo v trvalou izolaci naší církve v pravoslavném světě.

Vyzýváme delegáty eparchiálního shromáždění Pražské pravoslavné eparchie, aby postupovali v souladu s Ústavou a posvátnými kánony a nepřipustili volbu kandidáta, který nemá kanonické oprávnění být volen. Žádná dodatečná potvrzovací volba nemůže zrušit nebo ospravedlnit skutky, které se už staly a které byly předmětem kritiky Cařihradské synodální komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy. Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon napsal ve svém nedávném pastýřském listu:

"Buďme pokorní, vzpamatujme se a nic si nenalhávejme ani nikoho neobelhávejme! Nejsme v situaci, kdy každý může mít svou vlastní pravdu."

Pokud bude otec Jáchym volen a zvolen, důsledky pro Pražskou pravoslavnou eparchii mohou být zcela zdrcující. Budou to také důsledky ekonomické, které pochopitelně dopadnou na všechny, kteří v Pražské pravoslavné eparchii pobírají plat. Jsou si tito zaměstnanci jistí, že jim potom Podvorje Ruské pravoslavné církve poskytne lepší platové podmínky, než naše místní československá církev?

redakce Soli Země