REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis bratra Cypriána

Do naší redakce přišla nová žádost o zveřejnění dalšího dopisu, protože stránky Pražské pravoslavné eparchie a další média kontrolovaná vladykou Jáchymem trpí přísnou cenzurou.Drazí otcové, bratři a sestry, podotýkám, že jsem nikdy nepatřil a nepatřím k žádné zájmové skupině. Sepsané níže je pouze a jenom shrnutím faktů a jejich rozborem. Zveřejnění na tomto webu je ryze z toho důvodu, že je dobře známý, navštěvovaný a v neposlední řadě proto, že mi redakce přislíbila, že do textu nebude zasahovat (to je zřejmě jejich obecný přístup v případě všeho, co je zasíláno) - což velmi oceňuji. Neznamená to však, že sdílím jiné zde publikované názory (tím spíše všechny). Je to jenom příležitost svobodně zveřejnit zpracovanou analýzu.

S úctou,
bratr Cyprián
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

ZÁKLADNÍ FAKTA

Sleduje faktickou i verbální eskalaci událostí a čta mnohé názory a diskuze jakožto pravoslavný křesťan se i já cítím být povinen přispět osobně k systematizaci faktů a tím i k rozjasnění situace, ve které se naše církev nachází, především pak pražská eparchie.

Ze všech stran slyšíme různé názory, vzájemné (leckdy demagogické) osočování různých názorových skupin ze lží a rozvracení. Ponechme názory stranou a mluvme pouze o faktech. Tak si ta fakta tedy shrňme.

Začneme dvěma základními fakty:

Dodnes nemáme arcibiskupa pražského. A dodnes nemáme metropolitu - prvního archijereje naší autokefální církve.

Leckdo nechápavě namítne - proč? Vždyť přeci máme vladyku Jáchyma, který jako pražský arcibiskup vystupuje? Stejně tak přeci máme vladyku Rastislava, který je v obdobném smyslu metropolitou (pojem metropolita je nadále, aby se předešlo nedorozumění v terminologii, zde používán v duchu terminologie naší místní církve - tj. jako titul kanonicky zvoleného a intronizovaného prvního archijereje naší autokefální církve). Tak jak si někdo může dovolit říct, že ani jednoho nemáme - to je přeci holý nesmysl? 

Abychom si vyjasnili, jaká je faktická situace, tak je třeba si připomenout, KDO se arcibiskupem může stát a zejména pak - JAK se jim může stát? To samé si pak rozjasníme v případě metropolity. 

Ponechme stranou epištoly k Timoteovi (1. epištola, 3. kapitola) a epištolu k Titovi, ačkoli jsou velmi relevantní, a obraťme se rovnou ke kanonickému právu.

 

I.
POVINNÉ KANONICKÉ POŽADAVKY A ZPŮSOB, KTERÝM SE USTANOVUJE BISKUP

 

 A: Tomos z roku 1923 (stále PLATNÝ v ustanoveních, která nebyla dotčena pozdějšími změnami) praví:

5/. Nikdo nemůže býti navržen nebo zvolen za episkopa, kdo nemá diplomu pravoslavné bohoslovecké školy a kdo se dříve neosvědčil v nižších stupních kněžských nejméně tři léta, a co do věku ne mladší 30 let. ​​

Tedy je zcela zřejmé, že tu existuje:

  1. podmínka věku,
  2. podmínka minimálně tříleté služby a nakonec
  3. podmínka diplomu bohoslovecké školy, tedy nejen vzdělání a znalostí, ale explicitně DIPLOMU.

Z těchto jasných pravidel Tomos výjimky nepřipouští.

B: Ústava naší církve, která je též pramenem kanonického práva (ale jenom pro naši církev), určuje způsob ustanovení eparchiálního biskupa zcela jednoznačně: 

Čl. 5, bod 1: Kanonicky stojí v čele eparchie eparchiální biskup, volený eparchiálním shromážděním příslušné eparchie.

Prováděcí předpis k článku 5 ve svém prvním bodu říká: 

Kandidáty na eparchiálního biskupa navrhuje eparchiální rada. Jejich kanonickou způsobilost schvaluje Posvátný synod. Z kandidátů schválených Posvátným synodem volí eparchiální shromáždění svého biskupa. Za biskupa je zvolen kandidát, který dosáhl dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných delegátů eparchiálního shromáždění. Volba je doživotní. Biskup začíná svou činnost dnem intronizace. Biskup má právo vzdát se své činnosti.

Tedy je naprosto jednoznačné, že jediným způsobem, jak se stát kanonickým arcibiskupem pražským (či v jiné eparchii), je volba na eparchiálním shromáždění pražské eparchie (resp. příslušné eparchie), konkrétně 2/3 kvalifikovanou většinou.

  1. Ústava uznává pouze biskupa kanonického, u kterého jednoznačně vyžaduje volbu způsobem, který je citován výše.
  2. Žádné výjimky z toho ani alternativní způsoby ustanovení biskupa ústava nepřipouští.
  3. Dle ústavy není možné hlasovat písemně (formou tzv. potvrzení), ale pouze standardním způsobem - tj. hlasováním přítomných, které je podle tradice pražské eparchie tajné, protože veřejné hlasování je potenciálně manipulovatelné nátlakem; ostatně například v případě volby metropolity ústava tajnou volbu přímo vyžaduje.

Proč je naše ústava tak důležitá? Protože je pro naši církev pramenem práva kanonického i státního církevního (naše ústava není jenom naším vnitřní kanonickým právem, ale spolu se zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR je i základem úpravy naších vztahů a spolupráce se státem; naše ústava je základem samotné existence naší církve v ČR, její bezpodmínečné dodržování je základní podmínkou mimo jiné pro vyplácení vyrovnání a příspěvků od státu). Když není biskup zvolen podle ústavy - tak biskupem není vůbec, i kdyby měl deset razítek a tisíc vizitek. Není biskupem ani podle kanonického práva - tj. pro nás a sesterské církve a není jím ani pro český stát (vládu a státní správu ČR). Námitky, že ústava byla porušována i v minulosti jako argument samozřejmě neobstojí, to je nesmyslné.

 

II.
FAKTICKÁ KANONICKÁ REALITA A POSTOJ SESTERSKÝCH CÍRKVÍ

Někdo ale stejně namítne, že toto je jenom "názor". Tak si tedy shrňme ještě další fakta.

Vladyku Jáchyma arcibiskupem pražským neuznává Ekumenický patriarchát a drtivá většina ostatních pravoslavných církví.

Důkazem je komuniké Ekumenického patriarchátu, rovněž pak dopis Jeho Svatosti Bartoloměje Ministerstvu kultury. V komuniké se praví:

"Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách."

 Co to jsou za "nekanonické skutky"? Volba metropolity má dle naší ústavy základní požadavek: dva konkrétní kandidáty – kanonického arcibiskupa pražského a kanonického arcibiskupa prešovského (bod 4. prováděcího předpisu k čl. 2). Nelze tedy volbu provádět s jedním kandidátem nebo s jinými biskupy než z těchto dvou kateder (jakožto kandidáty) a v neposlední řadě volbu primase nelze provádět v případě, že jeden či oba kandidáti nejsou kanonickými biskupy.  A my jsme v okamžiku volby měli a dodnes máme nekanonického arcibiskupa pražského, takže nemáme žádného arcibiskupa pražského. Proč nekanonického? Protože nebyl ustanoven v souladu s kanonickým právem - ústavou (navíc je i jinak kanonický nezpůsobilý, o čem bude podrobněji psáno dále). Proto ho Ekumenický patriarchát a většina církví neuznává, proto neuznává i volbu metropolity a proto neuznává vladyku Rastislava jakožto "primase" naší autokefální církve. V pravoslavné církvi platí: nekanonicky ustanovený biskup = žádný biskup.

Ve svém oficiálním dopise ministrovi kultury České republiky píše Patriarcha Bartoloměj: 

V důsledku toho neuznáváme úkony, které si Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku označuje za kanonické. Měli bychom také zdůraznit, že "primas" uvedené Církve nebyl pozván na zdejší Synaxis hlav všech Pravoslavných Církví začátkem března. Vyloučení ze Synaxis jasně ilustruje vážnost celé věci, neboť "primas" je tak izolován od zbytku pravoslavného světa.

Dále Patriarcha dodává:

"Tyto nekanonické a neetické skutky ze strany Hierarchů Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku, kteří jsou nyní v úřadu, hluboce rmoutí Ekumenický Patriarchát i nás osobně. Nezodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě místní Církve poškozuje jednotu celé Pravoslavné Církve. Ekumenický Patriarchát bude, třebaže mu to působí bolest, považovat nadále úkony Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku za nekanonické, dokud nebude nalezeno kanonické řešení. Věříme, že civilní orgány Vaší země budou na tuto situaci brát zřetel při rozhodování ve věcech uznávání církevních orgánů ze strany státu."

To jsou tvrdá slova, byť v relativně sametové formě. Drazí bratři a sestry, co je třeba dodávat? "Kdo čteš - rozuměj." (Matouš, 24:15).

Matka církev nám říká jasně:

Není žádný arcibiskup pražský a není žádný metropolita, protože osoby, které se za takové považují, nebyly ustanoveny kanonicky. 

Drtivá většina církví Ekumenický patriarchát v tom pochopitelně podporuje. Proč? Protože takové je kanonické právo, které je základem života pravoslavných  církví.

Síla pravoslaví je v pravdě a jednotě!

 

Patriarcha říká, že naši hierarchové se vzdali pravdy a tím odmítli jednotu svatého pravoslaví.

To je tragédie naší místní církve. Jedinou cestou je zvrátit nekanonické kroky a udělat vše podle práva.

 

III.
MINISTERSTVO KULTURY ČR

Máme tu ale ještě jeden důsledek toho, že nemáme kanonického arcibiskupa pražského. Ministerstvo kultury ČR nechce vladyku Jáchyma zapsat jakožto statutárního zástupce pražské eparchie, přestože, a to musíme všichni uznat, vladyka Jáchym učinil vše možné i nemožné v přesvědčování, aby ho Ministerstvo zapsalo.

Je ironií, že Ministerstvo zajímá naše kanonické právo více než nás samotné... Ministerstvo kultury říká jasně:

  1. Dodržujte své právo,
  2. zvolte kandidáta, který na eparchiálním shromáždění získá v regulérní ústavní volbě 2/3 hlasů a
  3. my ho zapíšeme, nikoho jiného nikdy nezapíšeme.

Pro Ministerstvo také žádný pražský arcibiskup v současné době není, ačkoli respektuje, že vladyka Jáchym se tak označuje.

Jak z toho ven? Jedině řádnou volbou arcibiskupa - přesně podle ústavy a tradice. Tj. řádnou volbou hlasováním na shromáždění a hlasování by mělo být tajné (dle tradice). A samozřejmě by mělo být více kandidátu, jinak lze volbu právně zpochybnit. Pokud eparchiální rada neschválí více kandidátů (budou-li samozřejmě navrženi) z toho důvodu, že "my přeci už arcibiskupa máme, tak na co další kandidáty?" - je to proti duchu ústavy a potenciálně právně napadnutelné, takže není jisté, zda takovou volbu Ministerstvo uzná, o sesterských církvích nemluvě. Musí být vícero kandidátů, jinak se budeme dál točit v nekanonickém kruhu.

 

IV.
MŮŽE VLADYKA JÁCHYM VŮBEC BÝT ARCIBISKUPEM?

Je tu ještě vážná otázka kanonické způsobilosti vladyky Jáchyma - zda vůbec může být kandidátem?

Je nepochybné, že porušil základní apoštolské pravidlo (15.), když jakožto vikář, pro kterého podle ústavy platí, že "Rozsah pravomoci a odpovědnosti pomocného biskupa písemně vymezí eparchiální biskup", opustil svou eparchii a bez požehnání svého eparchiálního biskupa se nechal "zvolit" arcibiskupem pražským a přešel do eparchie jiné. 

15. apoštolské pravidlo říká: "Když někdo — kněz, diákon nebo vůbec kdokoli z kléru, zanechav své místo přejde na jiné, a úplně se přemístiv žíti tam bude bez vůle biskupa svého, takovému velíme nesloužiti, obzvláště neuposlechl-li biskupa, volajícího ho k návratu. Setrvá-li v tomto bezpráví - nechť jako laik v obecenství zůstává."  

To potvrdilo i 15. pravidlo 1. sněmu, které k tomu ještě dodává: "takový nechť je navrácen do církve (eparchie), kde byl vysvěcen (na biskupa).

33. apoštolské pravidlo dokonce vyžaduje při přemístění i existenci "představujícího (doporučujícího) listu", tj. něčeho, co může vystavit pouze a jenom příslušný eparchiální biskup.

No a jak již bylo zmíněno výše, vladyka Jáchym se nemůže stát eparchiálním biskupem, protože nemá bohoslovecký DIPLOM. Z toho rovněž neexistují výjimky.

Tudíž je vladyka Jáchym z pohledu kanonického práva naprosto nezpůsobilý byť se jenom ucházet o pražskou (či jinou) katedru.

 

I kdyby ho ale Posvátný synod uznal kanonicky způsobilým (což by bylo zvláštní, vzhledem k faktické kanonické realitě, která je průkazná a není jen otázkou názorů/diskuze - z řady důvodů vladyka Jáchym kanonicky způsobilý není, to jsou prostá fakta), tak logicky nesmí být kandidátem jediným, jelikož jeho zvolení by za takových okolností bylo velmi pochybné, obzvláště pak, kdyby to bylo prostřednictvím veřejného (nikoli tajného) hlasování.

 

Je tu ale další problém. Je zcela evidentní (viz. komuniké a dopis Patriarchy ministrovi), že dokud vladyka Jáchym neučiní pokání ve svých nekanonických činech, tak ho Ekumenický patriarchát neuzná i kdyby ho zvolili 99% většinou. Taková jsou pravidla Svaté Pravoslavné Církve již 2000 let.

Co se stane, když teď eparchiální shromáždění zvolí vladyku Jáchyma, aniž by nejprve učinil pokání v nekanonickém chování? Naše "izolace od zbytku pravoslavného světa" (abych citoval dopis Jeho Všesvatosti Patriarchy Bartoloměje) bude již trvalou. Následně logicky přijdeme o autokefalitu a Ekumenický patriarchát nám pravděpodobně pošle svého zástupce, který převezme správu církve.

 

Důležitou otázkou je, co se stane, když teď vladyku Jáchyma eparchiální shromáždění nezvolí? 

 

NESTANE SE VŮBEC NIC ŠPATNÉHO. Vůbec nic.  Máme statutárního zástupce (otce Marka), takže z pohledu práva a fungování církve je vše v pořádku, není a nebude tu žádný problém. Jediný, pro koho by nezvolení vladyky Jáchyma bylo asi problém, je sám vladyka Jáchym, protože pak přirozeně bude muset přestat se nazývat arcibiskupem pražským a bude muset opustit Prahu. Ale pro církev jako takovou v tom nebude nic negativního. Budeme hledat vhodné kandidáty - minimálně dva tu jistě máme.

Vladyka Jáchym by se také mohl ucházet, učiní-li pokání (mimo jiné před Patriarchou a sesterskými církvemi) a vystuduje-li teologii (s diplomem). A až zvolíme kanonického arcibiskupa pražského, tak následně sněm může zvolit kanonického metropolitu naší autokefální církve, jelikož toho dle kanonického práva v současné době taktéž nemáme, stejně jako nemáme arcibiskupa pražského.

 

 V.
VÝČET VŠECH MOŽNÝCH VARIANT VÝVOJE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

1. varianta

Vladyku Jáchyma "zvolí" prostřednictvím "potvrzení" - tj. písemného hlasování - sbírání podpisů (něco jako petice)

VÝSLEDEK: Ministerstvo vladyku nezapíše, protože by to bylo v rozporu se zákonem.

2. varianta

Eparchiální rada zamítne všechny kandidáty kromě vladyky Jáchyma a vladyka se bude na eparchiálním shromáždění ucházet jako jediný kandidát ve volbě.

VÝSLEDEK: Eparchiální shromáždění bude trvat na odvolání eparchiální rady za to, že se zpronevěřila svému poslání a bude trvat na zrušení volby arcibiskupa pražského, následně bude zvolena nová eparchiální rada, která možná vladyku Jáchyma do volby ani nepustí. To by byl zvláštní scénář, ale je velmi reálný.

3. varianta

Eparchiální rada zamítne všechny kandidáty kromě vladyky Jáchyma a vladyka se bude na eparchiálním shromáždění ucházet jako jediný kandidát ve volbě, kde ho zvolí většinou, ale menší než 2/3 většinou.

VÝSLEDEK: Ministerstvo ho nezapíše.

4. varianta

Eparchiální rada zamítne všechny kandidáty kromě vladyky Jáchyma a vladyka se bude na eparchiálním shromáždění ucházet jako jediný kandidát ve volbě, kde ho zvolí více než 2/3 většinou.

VÝSLEDEK: Ministerstvo ho možná zapíše, možná ne (mohou vzniknout podezření, že tu jsou volební anomálie s manipulačním potenciálem, obzvláště bude-li se hlasovat veřejně, nikoli dle tradice pražské eparchie - tajně), Ekumenický patriarchát vladyku Jáchyma ale rozhodně neuzná.

5. varianta

Bude vícero kandidátů a vyhraje vladyka Jáchym, ale menší než 2/3 většinou.

VÝSLEDEK: Ministerstvo ho nezapíše, Ekumenický patriarchát ho neuzná.

6. varianta

Bude vícero kandidátů a vladyka Jáchym vyhraje 2/3 většinou.

VÝSLEDEK: Ministerstvo vladyku pravděpodobně zapíše, ale Ekumenický patriarchát ho neuzná, čímž prohloubíme absurditu a izolaci

 

Tady si dovolím osobní názor: Šlo by patrně o nejhorší scénář pro naši církev vůbec, protože vladyku Jáchyma by uznal český stát, ale v žádném případě ne Ekumenický patriarchát a další autokefální církve, což by znamenalo, že by se naše církev ocitla v bezvýchodné situaci. 

7. varianta

Bude vícero kandidátů a vyhraje jiný kandidát, na rozdíl od vladyky Jáchyma bude fakticky kanonicky způsobilý (tedy skutečně kanonicky způsobilý - prokazatelně, dle faktů, nikoliv jen podle svého vlastního názoru či názorů jiných lidí), avšak získá méně než 2/3 hlasů.

VÝSLEDEK: Ministerstvo nikoho nezapíše; Ekumenický patriarchát si alespoň trošku oddychne, protože se jedná o znamení, že voliči ctí kanonické právo.

8. varianta

Bude vícero kandidátů a vyhraje jiný kandidát, na rozdíl od vladyky Jáchyma bude fakticky kanonicky způsobilý (tedy skutečně kanonicky způsobilý - prokazatelně, dle faktů, nikoliv jen podle svého vlastního názoru či názorů jiných lidí), a vyhraje 2/3 většinou.

VÝSLEDEK: Ministerstvo vítěze zapíše, Ekumenický patriarchát i další církve ho uznají, vyšlou své zástupce na intronizaci, pak bude sněm, který zvolí kanonického metropolitu. A my se vrátíme do rodiny kanonických pravoslavných církví.

 

ZÁVĚR

 Nic si nenalhávejme, taková je, drazí otcové, bratři a sestry, faktická kanonická realita. Bohužel. Jediným východiskem je dodržovat kanonické a státní církevní právo a napravit nezákonnosti. My nemáme v současné době ani pražského arcibiskupa, ani metropolitu - žádný nebyl zvolen kanonicky, tudíž nejsou vůbec. 

 Až na pár církví vladyku Rastislava coby metropolitu a vladyku Jáchyma coby pražského arcibiskupa nikdo neuznává a neuzná (pokud neučiní pokání a nebudou zvoleni kanonicky, což u vladyky Jáchyma nepůjde, protože je kanonicky nezpůsobilý), jak prokazuje absence oficiálních pověřených zástupců autokefálních církví na intronizacích a absence oficiálních písemných blahopřání jménem té které konkrétní autokefální církve (protože účast na intronizaci nebo písemná blahopřání/vyjádření jsou skutečnými důkazy uznání, na rozdíl od skupinových fotografií. Žádné fotografie ani soukromá ústní vyjádření neznamenají samozřejmě vůbec nic, jsou jenom projevem společenské slušnosti.

A zejména pak explicitní vyjádření Ekumenického patriarchátu v komuniké a v oficiálním dopisu mluví neoddiskutovatelně a vyvracejí všechny demagogické proklamace o tom, kdo všechno prý vladyku Jáchyma (coby arcibiskupa pražského) a vladyku Rastislava (coby metropolitu) uznává. 

A nic na tom nezmění ani křik, výhrůžky a osobní útoky, ani vernisáž fotografií z Ruska, ani "srdceryvné" glosy - fakta jsou fakta a kanonické právo i oficiální dokumenty mluví jednoznačně.

 

S úctou,
bratr Cyprián
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.