REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Druhý dopis Ekumenického patriarchátu vladykovi Michalovi

Dopis má standardní kaligrafickou hlavičku Ekumenického patriarchátu a písemnou úpravu a má nadpis «Číslo jednací 124».  Dopis je datován 1 února 2021 (čísla napsána řeckým číselným systémem) a je podepsán B. (Jeho Všesvatost Ekumenický Patriarcha Bartoloměj).

Doslovný slohově neupravený překlad z řeckého originálu zachovávající řecké dělení vět v souvětí, řecká pojmenování institucí a osob a řecké psaní velkých písmem. V kulatých závorkách jsou šikmým písmem připsána upřesnění pro českého čtenáře.


dopis č. 124

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Πράγας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μιχαήλ, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρα Ἱερότητι καί ειρήνη παρά Θεοῦ.

Nejsvětější Metropolito Pražský, ve Svatém Duchu milovaný bratře a spoluslužebníče naší průměrnosti pane Michaile, požehnání vaší Svatosti (úřadu) a mír u Boha. (Takto znějí standardní hlavičky řeckých církevních dopisů)

Μετά λύπης ἐπληροφορήθημεν ὅτι ἡ ὑμετέρα Ἰερότης εἰς τό μήνυμα αὐτῆς ἐπί τω νέῳ ἔτει 2021 ἀναφέρεται εἰς τὴν 70ήν ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀπονομῆς εἰς τὴν τοπικήν Ἐκκλησίαν δῆθεν αὐτοκεφάλου καθεστῶτος ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας (1951). Καί λέγομεν «δῆθεν», διότι ἡ ἀδελφή αὕτη Ἐκκλησία οὐδέν κανονικόν οικαιωµα εἶχεν ἡ ἔχει νά ἀπονέμη αὐτοκέφαλα, ὡς ἀποδεικνύει ἡ ὑπό τοῦ Οἰκουμεγικοῦ Πατριαρχείου καί μόνον ἀπονομή αὐτοκεφάλου εἰς τήν ἰδίαν τόν 16’ αἰῶνα καί εἰς ὅλας ἀργότερον τάς νεωτέρας αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας.

S lítostí jsme byli informováni, že vaše Svatost (úřad) ve své zprávě k novému roku 2021 odkazovala na 70. výročí od udělení pro místní (československou) Církev údajného autokefálního postavení od Svaté Církve Ruska (1951). A říkáme «údajného», protože tato sestra (ruská) Církev nikdy kanonickou kompetenci neměla ani nemá na udělování autokefality, jak dokazuje ona (sama) pod Ekumenickým Patriarchátem a udělením autokefality pro tuto stejnou (ruskou Církev) v 16. století (RPC dostala potvrzenou autokefalitu od Ekumenického Patriarchátu v roce 1589) a pro všechny pozdější nové autokefální Církve.

Ἐάν τό αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας ὑμῶν ἧτο κανονικόν καί ἔγκυρον, διατί ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος ὑμῶν Δωρόθεος ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ περί τό τέλος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος κανονικόν αὐτοκέφαλον παρά τῆς Μητρός ὑμῶν Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκ μέρους τῆς Ἱεραχίας, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ Ἐκκλησίας;

Pokud by byla autokefalita vaší Církve (československé) tedy kanonická a platná, proč váš blažený Arcibiskup (metropolita) Dorotej cítil potřebu na konci minulé doby (po roce 1989) požádat o kanonickou autokefalitu u Matky naší Církve Konstantinopolské podle (správné) hierarchie, duchovním a lidu Církve v Česku a Slovensku?

Καί ἡ μέν Μήτηρ Ἐκκλησία στοργικῶς ἀνταπεκρίθη τότε καί οὕτως εἰσήλθετε εἰς τὴν χορείαν τῶν κανονικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τῶν ὑπό πάντων ἀναγνωριζομένων, καί εἴχετε τό προνόμιον νά συμμετάσχετε καί εἰς τήν ἐν Κρήτη Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ὑμῶν, ὅμως, παρά τά συμπεφωνημένα, ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερον, ἐπί διαφόροις προφάσεσι, νά κωλυσιεργῇ καί νά μή ἀνταποκρίνηται εἰς τήν κανονικήν καί πλήρως δικαιολογημένην ἁπαίτησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά προσαρμόσητε τό Καταστατικόν τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας - Σλοβακίας πρός τούς ὅρους τοῦ Τόμου τῆς ἀπονεμηθείσης αὐτῇ κανονικῆς Αὐτοκεφαλίας, τοῦθ' ὅπερ δέν δύναται νά παραμείνῃ ἄνευ δυσαρέστων συνεπειῶν.

A Matka Církev (Konstantinopolská) tehdy s mateřskou láskou odpověděla a takto jste (vy československá církev) vstoupili do společenství kanonických Pravoslavných Autokefálních Církví, všemi (církvemi vzájemně) uznaných, a měli jste tu čest účastnit se na Krétě Svaté a Velké Synody Pravoslavných Církví (všepravoslavného koncilu v roce 2016). Vaše Církev, nicméně, navzdory dohodnutému, pokračuje dodnes, pod různými záminkami, v bránění a nereagování na přirozený požadavek Ekumenického Patriarchátu přizpůsobit Ústavu Pravoslavné Církve Česka - Slovenska k podmínkám Tomosu vám udělené kanonické Autokefality (z roku 1998), což nemůže zůstat bez nepříjemných následků.

Ἱερώτατε ἀδελφέ,

Nejsvětější bratře,

Ἐπικαίρως ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι καί πρό εἰκοσαετίας ἡ Ἐκκλησία ὑμῶν ἠθέλησε νά ἑορτάσῃ τήν πεντηκονταετηρίδα τῆς παρανόμου «αὐτοκεφαλίας» αὐτῆς, ἀλλά καί πρό δεκαετίας ἡ Ἐκκλησία ὑμῶν ἐπεχείρησε νά ἑορτάσῃ τήν ἑξηκοστὴν ἐπέτειον τῆς δῆθεν αὐτοκεφαλίας αὐτῆς, ὅτε καί ἐγράψαμεν διαμαρτυρόμενοι τῷ τότε Προκαθημένῳ αὐτῆς, Μακαριωτάτῳ κυρίῳ Χριστοφόρῳ καί προηγουμένως τῷ µακαριστῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Νικολάῳ.

Připomínáme vám včas, že ještě před dvaceti lety vaše Církev si nepřála slavit 50. let této nelegální «autokefality», ale před deseti lety se vaše Církev pokusila slavit 60 let této údajné autokefality, když jsme psali protesty představeným vaší Církve, nejblaženějšímu panu Kryštofovi (Kryštof není v textu titulován jako biskup) a proigumenovi nejblaženějšího Arcibiskupa Nikolaje.

Τά ἀνταλλαγέντα τότε μεταξύ ἡμῶν Γράμματα ἀποστέλλομεν ἐν ἀντιγράφοις τῇ ὑμετέρα Ἱερότητι, ἐκφράζοντες ἅμα τήν δυσαρέσκειαν καί τήν μομφήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν δυσερμήνευτον καί ἀπαράδεκτον ἐνέργειαν αὐτῆς νά ἀναφερθῆ εἰς τὴν ἑβδομηκοστήν ἐπέτειον τῆς δῆθεν αὐτοκεφαλίας, ἥτις ἐδόθη τῇ ὑμετέρα Ἐκκλησίᾳ ὅλως ἀναρμοδίως καί ἀντικανονικῶς ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας. Ἡ ἐπιμονή ὑμῶν νά ἑορτάζητε κατά τακτά χρονικά διαστήματα ἐπετείους μιᾶς κακῶς γενομένης ἀντικανονικῆς πράξεως οὐδόλως τιμᾶ τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίἂν Τσεχικῶν Χωρῶν καί Σλοβακίας καί δικαίως γεννᾶ ἀμφιβολίας περί τῆς ἐντιμότητος καὶ εἰλικρινείας ὑμῶν τοὐλάχιστον ἔναντι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Vzájemné (zprávy o tom) byly posílány v kopiích vašim duchovním, a když vyjádříme nespokojenost a výtky Ekumenického Patriarchátu k tomuto nesprávnému a nepřijatelnému činu připomínat 70 let výročí údajné autokefality, kdokoliv by mohl vaši Církev považovat za neregulární a nekanonickou pod (podřízenou) Nejsvětější Církví Ruska (RPC). Vaše úsilí pravidleně slavit (opakované úsilí) tuto špatnou vysloveně nekanonickou událost bezcennou pro Pravoslavnou Církev v Česku a na Slovensku rodí pochybnosti o vaší počestnosti a upřímnosti nejméně (kromě jiného) vůči Matce Církvi Konstantinopolské.

Ἐπί τέλους, μελετήσατε τήν ἱστορίαν καί τό Κανονικόν Δίκαιον τῆς ἁγίας Ὄρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας καί μή προκαλῆτε!

Konečně, prostudujte si dějiny a Kanonické Právo naší svaté Pravoslavné Církve a neprovokujte!

Ἡ Χάρις καί ὁ φωτισμός τοῦ Κυρίου ἡμῶν τοῦ Ἐπιφανέντος τῷ κόσμῳ διά τήν σωτηρίαν αὐτοῦ εἴη μετά τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος.

Milost a osvícení od Pána našeho Zjeveného skrze spasitele pro vaše Duchovní. (odkaz na svátek Epifanie = svátek Zjevení Pána)

,βκα' Φεβριαριος α'

2021, 1. února
ruční podpis: Milující v Kristu bratr B.