REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis Ekumenického patriarchátu vladykovi Michalovi

Dopis má standardní kaligrafickou hlavičku Ekumenického patriarchátu a písemnou úpravu a má nadpis «Číslo jednací 65».  Dopis je datován 20 ledna 2020 (čísla napsána řeckým číselným systémem) a je podepsán patriarchálním zástupcem metropolitním biskupem Apostolem z Derkoi.


Překladatel v Parlamentních listech udělal následující chyby:

1)
Nezná nebo nechce znát řecký číselný systém, pro poučení například zde: https://www.astro.cz/galerie/d/16569-1/reckaAbeceda.jpg a proto si vymyslel jiné datum.

2)
Nezná nebo nechce znát standardní kaligrafickou hlavičku a písemnou úpravu Ekumenického patriarchátu a proto si vymyslel, že dopis je jen od soukromé osoby biskupa Apostola z Derkoi, který ho napsal v nepřítomnosti patriarchy, jakoby bez jeho vědomí. Pro poučení, jak vypadají hlavičky a podpisy stačí znát další dopisy z EP. Skutečnost, že vladykovi Michalovi napsal jménem patriarchátu jen patriarchální zástupce a ne sám patriarcha osobně, je také důležité diplomatické sdělení, které snad vysvětlovat nemusíme.

3)
Kdyby autor rozuměl tomu, co přeložil, tak by nemohl v článku tak hloupě argumentovat, že místní církev je autokefální a proto na jejím území Ekumenický patriarchát nemůže založit stavropegiální monastýr. Předpokládejme, že autor textu alespoň nezpochybňuje platnost Svatých kánonů, protože potom by zpochybňoval právní legitimitu místní pravoslavné církve, která je na Ministerstvu kultury ČR registrována a uznávána zněním základního dokumentu, ve kterém se doslova píše, že

„Pravoslavná církev v českých zemích se při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i Tomosem Ekumenického patriarchátu o autokefalitě a rozhodnutími vlastních sněmů.“

V dopise od Ekumenického patriarchátu vladykovi Michalovi se totiž cituje pravidlo “Nejvyššímu přestaviteli Konstantinopole náleží udělovat stavropegie i farnostem jiných stolců, kde nebyl ještě vysvěcen chrám”. Jiným stolcem (v originálním textu je slovo thronos = trůn) se samozřejmě rozumí jiná samostatná pravoslavná církev, tedy i ta naše autokefální, která svoji samostatnost dostala právě od Ekumenického patriarchátu Tomosem v roce 1998.  Samozřejmě je nepřijatelné tvrzení, dokonce by to byla těžká hereze, že získáním autokefality se církev zcela odděluje od matky církve a může si dělat co chce. V Tomosu, kterým se místní církev musí řídit také před českým státem, se v posledním bodě doslova píše:

Co se týče globálních témat a otázek církevního charakteru, které přesahují možnosti místních autokefálních církví, má se Jeho Blaženstvo arcibiskup pražský celých Čech a Slovenska obracet k našemu svatému patriaršímu ekumenickému trůnu, jenž je v obecenství se všemi pravoslavnými biskupstvími, která řádně hlásají slovo pravdy. Ekumenický patriarchát si vyžádá od sesterských církví jejich mínění a názor. K tomuto vám kanonicky prostřednictvím stávajícího Tomosu připomínáme jako otcovskou závěť: "Stůjte pevně a držte pravoslavné podání" jako pilíře dogmatické pravdy. Pokaždé když nevíte něco dobře nebo máte pochybnosti: "Vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců a oni ti řeknou" (Deut 32,7).

K tomu ještě poznámka: Ten monastýr ve Vilémově byl postaven v 90. letech z peněz Stálé mise Ekumenického patriarchátu u Světové rady církví v Ženevě a jeho účelem mělo být ekumenické vzdělávací a osvětové centrum. Po dokončení však byl tehdejším vedením místní církve nějakým podivným způsobem převeden na obyčejný monastýr místní církve. Dnešní řeči o řeckých pokusech o krádež jsou proto přinejmenším nevhodné.Na závěr připomínáme, že ve spisovné češtině se Apostolos na rozdíl od ruštiny skloňuje bez koncovky řeckého prvního pádu -os. Takže «Dopis pravoslavného metropolity Apostolose» je nejen nesprávný nadpis, ale také školácká pravopisná chyba. Další chyby jsou především v zájmenech a předložkách. Překladatel neuměl nebo spíš necítil potřebu umět česky. Podobný nezájem o čistotu českého jazyka projevovali například za druhé světové války protektorátní okupanti.

Velká většina textu je však až na výše uvedené chyby přeložena obsahově správně se znalostí pravoslavné církevní terminologie, takže pravý autor, který dokonce o sobě v textu článku tvrdí, že je pravoslavný, asi sotva bude pan Petr Brandtner.

Na druhou stranu je také třeba přiznat, že mezi námi a Ekumenickým patriarchátem panuje jazyková bariéra. Použití fanarské církevní řečtiny je sice diplomaticky přesné a korektní, ale Bohu žel dává mnoho příležitostí špatného výkladu textu na rozdíl od dnešní jednoduché češtiny, ruštiny nebo angličtiny. Kromě výše uvedeného stolce to je například ještě slovo barbarský, kterým se v době Římské (čili také Byzantské) říše označovaly všechny národy sídící mimo její území. Neznamená to tedy žádnou urážku, ale jen fakt, že jsme potomci velkomoravských Slovanů, kteří žili mimo území Římské říše a od ní v 9. století dostali dar křesťanské víry, čili od instituce, která se dnes jmenuje Ekumenický patriarchát. Mimochodem na území dnešního Ruska byli jeho obyvatelé takovými barbary ještě dlouho po Velké Moravě a Moskva ještě ani nestála.

Správný překlad dopisu je následující:+Ekumenický patriarchát
číslo jednací 65

Vysokopřeosvícený metropolito pražský, v Duchu Svatém milovaný bratře a náš liturgický společníku Michale, milost ať je s Vámi a pokoj od Pána Boha.

S údivem a hlubokou lítostí jsme se z přicházejících zpráv dozvěděli o nepřátelském a nekanonickém postoji vaší vysokopřeosvícenosti, kterým zjevně povzbuzujete a podněcujete opozici a boj proti přijatému kanonickému rozhodnutí vysokopřeosvíceného metropolity olomouckého a brněnského Simeona, kterým předává komplex budov ve městě Vilémov ve své eparchii, aby na tomto místě zřídil patriarchátní a stavropegijní monastýr. Snažíte se zmařit uskutečnění tohoto požehnaného rozhodnutí naší matky církve konstantinopolské, od níž jste byli pokřtění v pravoslaví a která vám dala Tomos o autokefalitě.

Obdrželi jsme i dříve zprávy ohledně vašeho postoje, který vůbec nepřísluší hierarchovi jedné, svaté a apoštolské církve, jejímž pečovatelem a vůdcem je arcibiskup Konstantinopole – Nového Říma a ekumenický patriarcha, ustanovený posvátnými kánony jako první, který v průběhu staletí bral pod ochranná křídla Ekumenického patriarchátu obyvatele nejen thrácké, pontské a asijské oblasti, ale i ty mimo své hranice z dalších pravoslavných církví v barbarských zemích, do jediného sjednoceného a neoddělitelného církevního celku a tak se stal bezpečným garantem jednoty a víry.

K této sjednocující funkci velké církve konstantinopolské  patří institut, nebo lépe řečeno posvátný zvyk patriarších stavropegií, která jsou dokládána ve svědomí a praxi církve od nepaměti a dodnes (G.Rallis - M.Potlis, Ústava II, 41). Patriarcha, milovaný bratře, skoro po celém světě zřizuje a dává stavropegie (G.Rallis - M.Potlis, Ústava II, 535), anebo jak očividně kodifikuje Úvod k zákonu: “Nejvyššímu přestaviteli Konstantinopole náleží udělovat stavropegie i farnostem jiných stolců, kde nebyl ještě vysvěcen chrám”(tit. III, 10).

Jak nám písemně i při osobním setkání oznámil vysokopřeosvícený bratr metropolita rakouský a exarcha Maďarska a střední Evropy Arsenios, vaše nepřátelské a vzpurné chování, jež nepřísluší vaší hierarchické hodnosti způsobuje nenávratnou škodu v duších a svědomí zbožných českých a slovenských pravoslavných věřících, jimž byla způsobena újma skrze ďábelské pomluvy a jednání. Upozorňujeme proto v hlubokém smutku vaši vysokopřeosvícenost, abyste se zdržel tohoto způsobu chování, činnosti a šíření klamných zpráv a nepodložených obvinění proti matce církvi a proti metropolitovi  olomouckému a brněnskému Simeonovi, které diskreditují tak či onak naši dceru církev v Českých zemích a na Slovensku. Prohlašujeme, že pokud budete v této své zhoubné taktice pokračovat, matka církev přísně zakročí.

V hluboké naději, že vaše vysokopřeosvícenost přestane otřásat ustanoveným církevním řádem a bude ctít jeho hierachii, Vám udělujeme patriarší požehnání.

Milost Boží a jeho nekonečné milosrdenství ať zůstávají s Vaší vysokopřeosvíceností.

Dne 20. ledna 2020
patriarchální zástupce
+Apostolos, metropolitní biskup z Derkoi