REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Prelesť

(dále v textu překlad do češtiny - с последующим переводом на русский язык)

Prelesť (duchovný klam, duchovná choroba) obsahuje aj hriech vytvorenia kultu vlastnej spirituálnej vyvýšenosti a dôležitosti. Taký človek sa stane samozvaným hlásateľom svojich vlastných myšlienok a považuje sám seba za nositeľa svätej pravdy а božieho služobníka, hoci ide len o jeho vlastné myšlienky, ktoré už od Boha nie sú. Na počiatku nemusel nutne byť zlý úmysel, ale okrem iných príčin to mohla byť usilovná služba a zbožnosť mnohými obdivovaného duchovného, ktorého pokora sa postupne zmenila na pýchu na vlastné schopnosti dosahovať pravosť a správnosť a ich dôležitosť pred Bohom. Ale je to akt slobodnej vôle prestať seba považovať za obyčajného človeka, ale začať sa prezentovať ako samotným Bohom vyvolený. Táto duchovná choroba spôsobuje, že postihnutý človek zamení Božiu vôľu za vlastnú vôľu, svetlo za temnotu, a Božiu prítomnosť za prázdnotu. Sám seba vidí ako toho, kto má schopnosti a právo rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Sám seba síce cíti a verejne prezentuje ako Bohom vyvoleného, ale už sa nachádza v stave pádu.

Prelesťou postihnutý človek stráca kritické myslenie a nerozlišuje pravdu od lži, pretože len svoje vlastné presvedčenie považuje za kanonickú pravdu a všetko v rozpore s jeho presvedčením je pre neho len schizmatická lož. Takýto človek potrebuje čo najväčšie publikum, rád využíva verejné médiá a sociálnu sieť a lepí na seba ľudí podobného myšlenia.

Prelesťou postihnutý človek verejne a bez pochybností vyhlasuje, že si pamätá alebo vidí veci v rozpore s overiteľnou pravdou. Jeho prívržencom ten rozdiel medzi tým, čo ich vodca hovorí, a tým, čo si pamätajú alebo vidia oni sami, je dôkazom, že oni sami ešte nie sú tak pevní vo viere, ako je ich milovaný vodca, a preto sa musí ešte viac snažiť, a ešte viac verejne šíriť myšlienky svojho vodcu. Prívrženci takého človeka obmedzujú svoj vlastný život len na prácu pre svojho vodcu, neustále sa na neho odvolávajú, považujú ho za bezpodmienečnú autoritu a spolu s ním prežívajú jeho duševné stavy.

Prelesťou postihnutý človek svojich blížnych, tiež vrátane príslušníkov rovnakej cirkvi, ktorí si dovolia s jeho blábolmi nesúhlasiť, považuje za neľudské zlé nepriateľské bytosti, ktoré treba pred ostatnými zadupať do zeme všetkými prostriedkami. Namiesto toho, aby premýšľal o obsahu jemu nevyhovujúcich argumentov či dôkazov, ktorých platnosť je nezávislá od toho, kto ich hovorí, tak zaútočí na osobu toho, kto si tie argumenty či dôkazy dovolil vysloviť, a začne tú osobu verejne špiniť. Príznačné je, že súčasťou takého verejného útoku bývajú slovíčka ako napríklad "prekvapilo ma, že práve on je taký hlúpy, nerozumie svätému pravosláviu, mal by otvoriť svoje oči, ako on môže takto žiť, je mi ho ľúto... " ak tomu tiež " chýba mu pokora, a ja nehodný služobník boží prosím o jeho odpustenie a modlitby..." aby všetci z čo možno najširšieho publika pochopili, že to je zápas medzi svätým prorokom a zlým hlupákom za spásu ich duší.

Prelesťou postihnutý človek si myslí, že čím viac poruší Zlaté pravidlo (Ako chcete, aby ľudia jednali s vami, tak jednajte vy s nimi) a čím viac bude takto bojovať so svojimi nepriateľmi, ktoré si sám vyrobil, tým viac sa jemu samotnému otvorí "božie kráľovstvo" a tie ostatné za trest stihne strašný "boží" hnev. Je ako tí, ktorí v temných dobách stredoveku verili, že očisťujú svätú cirkev a uzdravujú duše svojich blížnych, ktorých bez výčitiek posielali na smrť upálením.

Prelesťou postihnutý človek a jeho prívrženci môžu mať nejaké vlastné skryté osobné traumy alebo psychické choroby, ktoré svojou náboženskou horlivosťou podvedomo maskujú. Vyjadrujú tak svoju túžbu vynikať pred ostatnými a mať úspech v očiach iných ľudí a na tomto základe byť sami sebou kladne hodnotení. V pravoslávnej cirkvi takým ľuďom ako fetiš imponuje starosloviensky jazyk a Juliánsky kalendár, naopak kultúrne veci zhodné s nepravoslávnymi cirkvami a domácou národnou kultúrou považujú za škodlivé a hlásajú, že je od nich potrebné "očistiť správne pravoslávie". Môžu to byť seba samí večne hľadajúci ľudia, ktorí do pravoslávnej cirkvi vstúpili pomerne nedávno majúci za sebou minulosť v iných religiách alebo extrémistických organizáciách, alebo minulosť oboch. Môžu to byť aj imigranti, ktorí v novom domove necítia dostatok spolupatričnosti s miestnym národom a kultúrou a majú pocit, že nie sú dostatočne prijímaní a milovaní. Takíto ľudia vyrábajú vo vnútri spoločenstva sektu nespravodlivo obvinených a ponížených ale napriek tomu neúnavne bojujúcich za pravdu s morálnym právom súdiť a poučovať všetkých „zlých a pomýlených“ vrátane biskupov a najvyšších predstaviteľov svojej vlastnej a tiež zahraničných pravoslávnych i ostatných cirkví.

Prelesťou postihnutý človek si ničí svoju vlastnú dušu a veľmi strpčuje život svojim blížnym. Uzatvára sa za opevnenými hradbami svojho vlastného vyklamaného sveta pred všetkými, ktorí mu údajne ubližujú. V tomto chorobnom počínaní ho podporujú rôzni "obetaví pomocníci", ktorí za neho bojujú, aby ho využili na vyriešenie vlastných problémov a dosiahnutie vlastných cieľov, napríklad túžby po kariére biskupa alebo nejakej materiálnej či politickej výhode, ale schovaných pod veľkými rečami starostlivosti o záchranu celosvetovej pravoslávnej cirkvi a celého sveta.

 

Prelest

Prelest (duchovní klam, duchovní nemoc) obsahuje také vytvoření kultu vlastní spirituální vyvolenosti a důležitosti. Takový člověk se stane samozvaným hlasatelem svých vlastních myšlenek a považuje sám sebe za nositele svaté pravdy a božího služebníka, přestože jde jen o jeho vlastní myšlenky, které už od Boha nejsou. Na počátku nemusel nutně být zlý úmysl, ale kromě jiných příčin to mohla být pilná služba a zbožnost mnohými obdivovaného duchovního, jehož pokora se postupně změnila v pýchu na vlastní schopnosti dosahovat pravosti a správnosti a jejich důležitosti před Bohem. Ale je to akt svobodné vůle přestat sebe považovat za obyčejného člověka a začít se prezentovat jako samotným Bohem vyvolený. Tato duchovní nemoc způsobuje, že postižený člověk zamění Boží vůli za vlastní vůli, světlo za temnotu, a Boží přítomnost za prázdnotu. Sám sebe vidí jako toho, kdo má schopnosti a právo rozhodovat, co je dobré a co je zlé. Sám sebe sice cítí a veřejně prezentuje jako Bohem vyvoleného, ale už se nachází ve stavu pádu.

Prelestí postižený člověk ztrácí kritické myšlení a nerozlišuje pravdu od lži, protože jen svoje vlastní přesvědčení považuje za kanonickou pravdu a vše v rozporu s jeho přesvědčením je pro něho jen schizmatická lež. Takový člověk potřebuje co největší publikum, rád využívá veřejná média a sociální sítě a lepí na sebe lidi podobného smýšlení.

Prelestí postižený člověk veřejně a bez pochybností prohlašuje, že si pamatuje nebo vidí věci v rozporu s ověřitelnou pravdou. Jeho přívržencům ten rozdíl mezi tím, co jejich vůdce říká, a tím, co si pamatují nebo vidí oni sami, je důkazem, že oni sami ještě nejsou tak pevní ve víře, jako je jejich milovaný vůdce, a proto se musí ještě víc snažit, a ještě víc veřejně šířit myšlenky svého vůdce. Přívrženci takového člověka omezují svůj vlastní život jen na práci pro svého vůdce, neustále se na něho odvolávají, považují ho za bezpodmínečnou autoritu a spolu s ním prožívají jeho duševní stavy.

Prelestí postižený člověk svoje bližní, také včetně příslušníků stejné církve, kteří si dovolí s jeho bláboly nesouhlasit, považuje za nelidské zlé nepřátelské bytosti, které je třeba před ostatními zadupat do země všemi prostředky. Namísto toho, aby přemýšlel o obsahu jemu nevyhovujících argumentů či důkazů, jejichž platnost je nezávislá na tom, kdo je říká, tak zaútočí na osobu toho, kdo si ty argumenty či důkazy dovolil vyslovit, a začne tu osobu veřejně špinit. Příznačné je, že součástí takového veřejného útoku bývají slovíčka jako například "překvapilo mě, že zrovna on je tak hloupý, nerozumí svatému pravoslaví, měl by otevřít svoje oči, jak on může takto žít, je mi ho líto…" a k tomu také " chybí mu pokora, a já nehodný boží služebník prosím o jeho odpuštění a modlitby…" aby všichni z pokud možno co nejširšího publika pochopili, že to je zápas mezi svatým prorokem a zlým hlupákem za spásu jejich duší.

Prelestí postižený člověk si myslí, že čím víc poruší Zlaté pravidlo (Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi) a čím víc bude takto bojovat se svými nepřáteli, které si sám vyrobil, tím víc se jemu samotnému otevře "boží království" a ty ostatní za trest stihne strašný "boží" hněv. Je jako ti, kteří v temných dobách středověku věřili, že očišťují svatou církev a uzdravují duše svých bližních, které bez výčitek posílali na smrt upálením.

Prelestí postižený člověk a jeho přívrženci mohou mít nějaká vlastní skrytá osobní traumata nebo psychické nemoci, které svojí náboženskou horlivostí podvědomě maskují. Vyjadřují tak svoji touhu vynikat před ostatními a mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sami sebou kladně hodnoceni. V pravoslavné církvi takovým lidem jako modla imponuje staroslověnský jazyk a Juliánský kalendář, naopak kulturní věci shodné s nepravoslavnými církvemi a domácí národní kulturou považují za škodlivé a hlásají, že je od nich potřeba "očistit správné pravoslaví". Mohou to být sebe sama věčně hledající lidé, kteří do pravoslavné církve vstoupili poměrně nedávno mající za sebou minulost v jiných religiích nebo extrémistických organizacích, anebo minulost obojího. Mohou to být také imigranti, kteří v novém domově necítí dostatek sounáležitosti s místním národem a kulturou a mají pocit, že nejsou dostatečně přijímáni a milováni. Takoví lidé vyrábějí uvnitř společenství sektu nespravedlivě obviněných a ponížených ale přesto neúnavně bojujících za pravdu s morálním právem soudit a poučovat všechny "zlé a pomýlené" včetně biskupů a nejvyšších představitelů své vlastní a také zahraničních pravoslavných i ostatních církví.

Prelestí postižený člověk si ničí svoji vlastní duši a velmi ztrpčuje život svým bližním. Uzavírá se za opevněnými hradbami svého vlastního vylhaného světa před všemi, kteří mu údajně ubližují. V tomto chorém počínání ho podporují různí "obětaví pomocníci", kteří za něho bojují, aby ho využili k vyřešení vlastních problémů a dosažení vlastních cílů, například touhy po kariéře biskupa nebo nějaké materiální či politické výhodě, ale schovaných pod velkými řečmi péče o záchranu celosvětové pravoslavné církve a celého světa.

 

Прелесть

Прелесть (духовное заблуждение, духовная болезнь) включает в себя тоже грех создания культа собственных духовных совершенства и достоинства. Такой человек становит себя самопровозглашенным осведомителем своих мыслей и считает себя вестником святой истины и слугой божьим, хотя это только от его собственной мысли и больше не исходят от Бога. Вначале это не обязательно должно быть от плохого намерения, но среди других причин это могло быть от прилежного служения и благочестия уважаемого священника, которого смирение постепенно превратилось в гордость способности достигать правоты и правильности, а их важности перед Богом. Но это акт свободной воли - перестать считать себя обычным человеком и начать представлять себя избранным самим Богом. Эта духовная болезнь заставляет больного человека заменить волю Бога за свою собственную волю, свет за тьму и присутствие Бога за пустоту. Он видит себя обладающим способностью и правом решать, что хорошо, а что плохо. Хотя он чувствует себя и публично представляет себя избранным Богом, он уже находится в состоянии падения.

Страдающий прелестью человек теряет критическое мышление и не различает правду от лжи, потому что он считает только свои собственные убеждения канонической истиной, а все, что противоречит его убеждениям, является для него только раскольнической ложью. Такому человеку нужна большая аудитория, он любит пользоваться публичными СМИ и социальными сетями и привлекает к себе единомышленников.

Страдающий прелестью человек публично и без сомнения заявляет, что он помнит или видит вещи, противоречащие проверяемой истине. Для его последователей разница между тем, что говорит их лидер, и тем, что они помнят или видят сами, является доказательством того, что они сами еще не так сильны в вере, как их любимый лидер, и поэтому должны прилагать еще больше усилий и еще более публично распространять идеи их лидера. Приверженцы такого человека связывают свою жизнь работой на своего лидера, постоянно взывают к нему, считают его безусловным авторитетом и вместе с ним страдают его душевные состояния.

Страдающий прелестью человек, его близких включая членов той же церкви, которые осмеливаются не соглашаться с его бредами, считает, что они нечеловеческие злые враги должны быть подавлены и уничтожены любыми средствами. Вместо того чтобы думать о содержании неудовлетворительных ему аргументов или доказательств, достоверность которых не зависит от того, кто их говорит, он нападает на человека, который осмелился выразить эти аргументы или доказательства, и начинает публично этого человека осквернять. Примечательно, что такая публичная атака часто включает слова, как «я удивился, что он такой глупый, он не понимает святого православия, ему надо открыть глаза, как он может так жить, я сожалею об этом человеке…», или также «ему недостает смирения, а я недостойный слуга божий, прошу его прощения и молитв…», чтобы вся самая широкая аудитория могла понять, что это борьба между святым пророком и злым глупцом за спасение их душ.

Страдающий прелестью человек думает, что чем больше он нарушает Золотое правило (И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними) и чем больше он сражается со своими врагами, которых он сделал сам, тем больше ему будет открыто «царство божье», но другие пострадают от ужасного «божьего» гнева в качестве наказания. Он подобный тем, кто в темном средневековье верили, что очищают святую церковь и исцеляют души своих ближних, которых они без сожаления отправили на смерть путем сожжения.

Страдающий прелестью человек, и его последователи, могут иметь скрытые личные травмы или психические заболевания, которые они подсознательно маскируют своим религиозным рвением. Таким образом они выражают свое желание превосходить других людей и стремиться к успеху в их глазах, и на этой основе получить положительную оценку самих себя. В православной церкви таким людям очаровывает как идол старославянский язык и юлианский календарь; напротив тому, они считают вредными культурные вещи, сходные неправославным церквям и местной национальной культуре, и провозглашают необходимость «очистить от них правильное православие». Это могут быть люди, которые ищут себя и присоединились к православию относительно недавно с опытом в других религиях или экстремистских организациях, или прошлое в обоих. Они также могут быть иммигрантами, которые в своей новой стране не чувствуют принадлежности к местной нации и культуре и думают, что их недостаточно принимают и недостаточно любят. В сообществе такие люди строят секту несправедливо обвиненных и униженных, но вопреки всему этому неустанно борющихся за правду с моральным правом судить и наставлять всех «злых и заблудших», включая епископов и высших лиц своей и зарубежных православных и других церквей.

Страдающий прелестью человек разрушает свою душу и очень портит жизнь своих ближних. Он закрывается за укрепленными стенами своего собственного лживо выдуманного мира от всех, кто якобы причиняют ему боль. В этом болезненном поступке его поддерживают различные «бескорыстные помощники», которые борются за него, чтобы использовали его в решении своих собственных проблем и достижении своих собственных целей, например стремление к карьере епископа или какое-то материальное или политическое преимущество, но укрыто под громкими словами о срочной необходимости спасти всемирное православие и весь мир.


 

ďalšie čítanie

https://azbyka.ru/prelest-duxovnaya

https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовная_прелесть

https://en.wikipedia.org/wiki/Prelest