Dokumenty‎ > ‎

Petice za návrat Vladyky Kryštofa do všech funkcí

 Петиция о возвращении Владыки Христофора ко всем функциям
 Petition for the return of Archbishop Christopher to all his functions


Tisková zpráva k ukončení petice dne 11. července 2013


Prohlášení petičního výboru petice za návrat vladyky Kryštofa
 
1) Petiční výbor si je vědom útoku na obsah petice na serveru http://www.jednej.cz. Počítače, ze kterých jsou tyto útoky posílány, jsou registrovány a takové hlasy samozřejmě nebudou do výsledku započítány.

2) Petiční výbor dostává zprávy od věřících, že jsou zastrašováni. Pokud se zjistí, že se k petici připojili, hrozí jim údajně postih od současného vedení církve, které také připravuje antipetici požadující, aby se vladyka Kryštof do služby nikdy nevrátil. Proto petiční výbor připravil možnost podepsat petici za návrat vladyky Kryštofa přímo zde dole na této webové stránce. Podpisy odeslané tímto způsobem nebudou do doby ukončení petice zveřejněny.
Praha 5. května 2013
Заявление петиционного комитета петицие за возвращении владыки Христофора
 
1) Петиционному комитету известно об атаках противников петиции на сервере http://www.jednej.cz. Компьютери, с которых была проведена эта атака, регистрируются, и такие голоса, естественно, не будут учитываться при подсчете результатов.
2) В петиционный комитет от верующих приходят сообщения о запугивании. Если выяснится, что они присоединились к петиции, им будто бы грозит взыскание со стороны действующей церковной власти, которое также готовит антипетицию с требованием, чтобы владыка Христофор никогда не вернулся. Поэтому петиционный комитет предоставляет возможность подписать петицию за возвращение владыки Христофора прямо здесь понизу на этой странице. Подписи, отправленные таким способом, не будут обнародованы до окончания сбора подписей.
Прага, 5 мая 2013

Pokud se smíříme s tím, že se pořádek věcí nevrátí do doby před skandálem a že se věřícím i veřejnosti neřekne, kdo a proč skandál způsobil, tak všem hrozí, že se podobná strašná věc bude opakovat znovu. Prosíme Vás všechny, kterým nejsou probíhající události lhostejné, aby se k této petici připojili. Ti, kteří mají co říci, ať nemlčí. Ti, kteří mají strach, ať se nebojí. Nejlepší způsob, jak se postavit proti manipulujícím nepravdám a temnotě, je nic netajit a nenařizovat lidem, co si mají myslet.
Если мы смиримся с тем, что порядок вещей не будет прежним, каким был до скандала, и что верующим и общественности не скажут, кто и зачем этот скандал спровоцировал, нам всем грозит, что подобное беззаконие будет повторяться вновь и вновь. Просим всех Вас, кто неравнодушен к происходящим событиям, присоединиться к данной петиции. Те, кому есть, что сказать, пусть не молчат. Те, кто скован страхом, пусть не боятся. Лучший способ противостоять лживым манипуляциям и темноте - ничего не утаивать и не навязывать людям, как им мыслить.
K petici se připojíte podepsáním do podpisového archu a jeho odesláním na adresu petičního výboru. Ti, kteří nevyužijí možnost papírové formy petice, můžou se k petici připojit vyplněním elektronického formuláře.
Присоединиться к петиции Вы можете поставив свою подпись в подписном листе и отправив его на адрес петиционного комитета. Если у Вас нет возможности подписать бумажный вариант петиции, можете присоединиться к ней выполнив электронный формуляр.

 
ZAKLÁDACÍ LISTINA
petice za návrat vladyky Kryštofa

Zakládáme tímto petiční výbor za účelem vyjádření svobodné vůle členů Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Cílem petice je podpora Jeho Blaženosti Kryštofa (občanským jménem Radim Pulec nar. 29.6.1953), arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska.

předmět petice

Ve světle faktů ze dne 19.4.2013 a následného vývoje událostí žádají ti členové Pravoslavné církve Českých zemí a na Slovensku, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, aby Posvátný synod Pravoslavné církve zcela očistil metropolitovo jméno a v souladu s textem metropolitovy rezignace, že je ochoten na výzvu Církve se ujmout opět práce pro dobro Církve, metropolitovi v plném rozsahu navrátil jeho předchozí statut, odpovědnost a pravomoci tak, jak byly před jeho rezignací. Činíme tak v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb, o právu petičním ve znění pozdějších předpisů.

Praha, 20 dubna 2013
 
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
петицие за возвращение владыки Христофора

Мы учреждаем данный петиционный комитет с целью свободного выражения воли членов Православной Церкви чешских земель и Словакии. Цель петиции – поддержка Его Блаженства Христофора (в миру Радима Пулеца, рож. 29.06.1953), архиепископа Пражского, митрополита чешских земель и Словакии.

предмет петиции

В свете фактов от 19.04.2013 и дальнейшего развития событий члены Православной Церкви чешских земель и Словакии, подписавшиеся под данной петицией, просят Священный Синод полностью очистить имя митрополита. В соответствии с формулировкой митрополита в тексте об отречении, о том, что по призыву Церкви он с радостью вернется к работе на благо Церкви, просим вернуть митрополиту его прежний статус, ответственность и полномочия в полном объеме, как это было до отречения. Действуем в соответствии с законом №85/1990 Sb, о праве петиционном в его последней редакции.

Прага, 20 апреля 2013 года

členové petičního výboru / члены петиционного комитета

doc. ing. Vojtěch Merunka, PhD.

prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr

 Mgr. Naděžda Skvarnik

 Mgr. Petra Štaufčíková
kontakt / контакт

petice@christofor.cz


podpisové archy posílejte na adresu / подписные листы отправляйте по адресу

Mgr. Naděžda Skvarnik
Janovského 963/3
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika


 elektronický formulář této petice na serveru JEDNEJ.cz je zde
электронный формуляр этой петиции на сервере JEDNEJ.cz здесь