Dokumenty‎ > ‎

02-06-2013 dopis vladykovi Rostislavovi / Письмо владыке Ростиславу


Vaše Vysokopřeosvícenost Vladyko Rostislave,


píšou Vám bývalí absolventi naší milované Prešovské fakulty a pravoslavní věřící. Velice jsme znepokojeni současnou situací v naší Církvi. Ostatně, znechucenost i těch věřících, kteří vám zde nepíšou, jste sám poznal v Mikulčicích. Věřte že deštivé počasí v tom sehrálo jen pramalou roli, lidi k vám nepřišli na protest.

Vladyko, my víme co s lidmi dělá moc a kariérizmus.

Když Vás světil vladyka Kryštof, těšili jsme se že přišel poctivý a slušný člověk, který má před sebou dlouhý život. Tak o Vás vladyka ještě teď mluví na fakultě. Všichni potají doufají že alespoň Vy se zachováte čestně a dáte přednost dlouhodobému duchovnímu řešení před krátkodobým materiálním. Málokdo Vám to řekne do očí, lidé z Církve mají strach, ale všichni Vás v těchto dnech pozorují, na čí stranu se přikláníte. Víme, že to je pro Vás nelehký úkol a také víme, pod jakým tlakem se nacházíte, ale v životě přicházejí vedoucím lidem situace, podle jejichž správnosti řešení jsou tito lidé potom souzeni po celý život a jejichž činy zůstávají v paměti budoucích pokolení.

My vám píšeme proto, že ještě věříme ve Vaši moudrost a spravedlnost. Naši pravoslavní věřící už dávno nejsou jen nevzdělané babičky a dědečkové z vesnic. My všichni - vy biskupové i my ostatní - dobře víme o co se tu hraje. Důvěryhodnost pravoslaví v českých zemích a na Slovensku nelze obětovat ve prospěch osobního zájmu několika lidí.

Proto Vás prosíme,abyste se zachoval jako poctivý a slušný člověk, jako chlap.Uvědomte si, že pokud dnes ustoupíte, může Vás v budoucnu od stejných lidí, pokud se nestanete jedním z nich, čekat podobné překvapení, které nyní prožívá vladyka Kryštof.

Prosíme Vás o očistění jména Radima Pulce!

Mgr. Valentina Matušová, Mgr. Oleg Nikulin, Bc. Irina Spurná, Ing. Vladimir Kaliničenko, Ing. Ludmila Kaliničenko, Ing. Bohuslav Kamarád, Ing. Jana Kamarádová, Mgr. Irina Zálišová, Ing. Zdenek Záliš, Ing. Nadežda Chochlová, Mgr. Pavel Polhoš
(вы можете подключитьця к этому документу)

Ваше Высокопреосвященство владыка Ростислав,


Пишут Вам бывшие выпускники нашего любимого Прешовского факультета и православные верующие. Мы очень обеспокоены нынешней ситуацией в нашей Церкви. В разочарованности остальных верующих, которые не пишут здесь, вы сами убедились на нынешних торжествах в Микульчице. Поверьте, что дождливая погода сыграла не самую главную роль: люди не пришли к Вам в знак протеста.

Владыка, мы знаем, что делают с людьми власть и карьеризм.

Когда владыка Христофор хиротонисал Вас во епископа, мы тешились надеждой, что пришел честный и порядочный человек, имеющий перед собой долгую плодотворную жизнь. Так о Вас и сейчас говорит владыка на факультете. В душе все мы надеемся, что по крайней мере Вы будете вести себя честно, отдав предпочтение не краткосрочным материальным, а долговечным духовным ценностям. В данное время вряд ли найдется много людей, кто скажет Вам это в глаза, люди в Церкви боятся, но в эти дни все наблюдают, чью сторону Вы предпочтете. Мы знаем, что это трудная задача для Вас, и мы также знаем, под каким давлением Вы находитесь, но в жизни избранных руководить, приходят ситуации, по правильности выбора решения которых будут судить люди на протяжении всей оставшейся жизни, когда их поступки остаются в памяти будущих поколений.

Мы обращаемся к Вам потому, что все еще верим в Вашу мудрость и справедливость. Наши православные верующие уже давно не только лишь необразованные бабушки и дедушки из деревни. Мы все, вы - епископы и мы – остальные, знаем, что именно здесь разыгрывается. Авторитет Православия в Чешских землях и Словакии не может быть принесен в жертву для использования в личных интересах несколькими людьми.

Поэтому мы просим, чтобы Вы вели себя как честный и порядочный человек, как мужчина. Осознайте, что если Вы уступите сегодня, то можете в будущем от тех же людей, если вы не станете одним из них, ожидать коллизий, подобных тем, что сейчас переживает владыка Христофор.

Просим Вас, очистите имя Радима Пульца!

Мгр. Валентина Матушова, мгр Олег Никулин, бак. Ирина Спурна, инж. Владимир Калиниченко, инж. Людмила Калиниченко, инж. Богуслав Камарад, инж. Яна Камарадова, мгр Ирина Залишова, инж. Зденек Залиш. инж. Надежда Хохолова, мгр Павел Полгош.